Om BuhoBox

Om BuhoBox 

Buhobox är din skolsociala verktygslåda. Här hittar du verktyg som är ett stöd för dig i ditt arbete med barn och ungdomar. Oavsett vad du arbetar med inom skolan, om du är pedagog eller elevhälsopersonal, ska alla barn och elever ges det stöd och stimulans som de behöver för att de kan utvecklas så långt som möjligt. 


Bakom Buhobox ligger ett samarbete mellan företagen Ineq Solutions och Mond Digital Solutions.  Ineq står för den psykosociala kunskapen och Mond för den digitala. Utifrån detta skapas social innovation vilket resulterat i BuhoBox. BuhoBox grundar sig i beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Verktygen som ingår i BuhoBox ska vara enkla, användbara, effektiva och till nytta i det dagliga arbetet i skolan.


Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, studiero och vilja och lust att lära. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till social utveckling. Buhobox är ett stöd i detta arbete! 


Undrar du var namnet kommer ifrån? Buho är spanska och betyder uggla. Uggla står för klokhet och eftertänksamhet.  


Copyright. All Rights Reserved