ANVÄNDARVILLKOR


Dessa Användarvillkor reglerar användningen av de produkter, tjänster och teknologier som INEQ solutions AB, 559205-1204 (”BuhoBox”) tillhandahåller Kunden. Kunden och BuhoBox benämns nedan gemensamt som ”parter” och var för sig som ”part”.


Dessa Användarvillkor utgör en del av Avtalet som anses träda i kraft på Giltighetsdagen.


Genom att börja använda Tjänsten accepterar Användaren dessa Användarvillkor. Om Användaren inte accepterar Användarvillkoren ska Användaren inte använda Tjänsten.


1. DEFINITIONER

I dessa Användarvillkor ska följande begrepp ha nedan angiven betydelse om inte omständigheterna föranleder annat:


”Användare” avser person som efter Kundens eller BuhoBox godkännande registrerar en användaridentitet hos BuhoBox och godkänner dessa Användarvillkor och därmed får rätt att använda Tjänsten för Kundens räkning, såsom rektor, personal inom elevhälsa och pedagoger.


”Användardata” avser Innehåll som Användare, själv eller på uppmaning av BuhoBox, skapar inom ramen för nyttjandet av Tjänsten.


”Avgift” avser den fasta ersättningen för Tjänsten som anges i avsnitt 4.1 i Huvudavtalet och som Kunden ska betala för varje Licensperiod.


”Avtalad startdag” avser den dag då Tjänsten ska göras tillgängliga för Kunden av BuhoBox i enlighet med punkt 4.3 i Huvudavtalet.


”Avtalet” avser Huvudavtalet och däri hänvisade bilagor.


”Giltighetsdagen” avser den dag då båda parter undertecknat Huvudavtalet.


”Huvudavtalet” avser avtalet mellan BuhoBox och Kunden avseende BuhoBox tillhandahållande av Tjänsten.


”Immateriella rättigheter” avser patenträttigheter, upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter, know-how och all annan äganderätt som erkänns i någon jurisdiktion, inklusive registreringar, ansökningar, förnyelser och förlängningar därav. ”Innehåll” avser text, grafiskt och auditivt innehåll (som kan innehålla information, text, data, foton, bilder, grafik, ljud, video eller annat innehåll).”Kundens data” avser all data (inklusive personuppgifter), information, text, dokument och annat material som tillhandahållits BuhoBox av, eller på uppdrag av, Kunden eller som BuhoBox samlar in, bearbetar eller lagrar för Kundens räkning i samband utförande av Tjänsten enligt Avtalet.


”Licensperiod” avser den period som börjar på Avtalad startdag och varje därpå följande period av det antal månader som anges i punkten 4.1 i Huvudavtalet.


”Personuppgiftsbiträdesavtal” avser det avtal om behandling av personuppgifter som tecknas mellan parterna.


”Tilläggstjänster” avser den tjänst eller de tjänster som anges i punkt 5.1 i Huvudavtalet och som BuhoBox ska tillhandahålla Kunden i enlighet med Huvudavtalet och eventuella senare ändringar därav.


”Tjänsten” avser den tjänst eller de tjänster som anges i punkt 4.1 i Huvudavtalet och som BuhoBox ska tillhandahålla Kunden i enlighet med Avtalet och eventuella senare ändringar därav.


“Webbplatsen” avser webbplats vars startsida nås via webbadressen www.buhobox.se.


2. TJÄNSTEN (omfattning, start, uppdateringar, avstängning)


2.1    Under Licensperioden beviljar BuhoBox Kunden en icke-exklusiv licens att använda Tjänsten, liksom all tillhörande dokumentation, uteslutande för den egna verksamheten, med förbehåll för de begränsningar som anges i Avtalet.


2.2    Tjänsten omfattar de antal licenser, Användare eller annat sådant användningsområde som anges i Huvudavtalet. Den upplåtna rätten att använda Tjänsten omfattar inte rätt att mångfaldiga material i Tjänsten eller att för tredje part förevisa Tjänstens innehåll i privata eller publika sammanhang.


2.3    Tjänsten är tillgänglig för Kunden från och med Avtalad startdag. Tjänsten ska anses vara tillgänglig för Kunden när BuhoBox har tillhandahållit de instruktioner och inloggningsuppgifter som krävs för att Kunden ska kunna börja använda Tjänsten.


2.4    BuhoBox verkar inte inom hälso- och sjukvård. Det innebär att Tjänsten inte på något vis ställer diagnoser eller ger medicinska råd. Tjänsten är inte heller avsedd att användas för att på något vis rehabilitera eller behandla sjukdom eller skada. Den information som Användare erhåller via Tjänsten ska därför inte användas som ett substitut för råd, undersökning eller behandling från hälso- och sjukvård eller andra professionella inom yrken inom de områden Tjänsten täcker.


2.5    BuhoBox har rätt att utföra uppdateringar, modifieringar, förbättringar och andra åtgärder av Tjänsten, vilka bl.a. kan ändra Tjänstens utformning, funktionssätt, tekniska specifikationer och andra funktioner som är nödvändiga på grund av tekniska fel, förändringar av webblösningar och andra tekniska förutsättningar (gemensamt ”Uppdateringar”). Uppdateringarna kan påverka Tjänstens tillgänglighet och BuhoBox kan i vissa fall behöva stänga av Tjänsten för att genomföra Uppdateringar. BuhoBox strävar efter att i god tid före begränsning av Tjänstens tillgänglighet informera Kunden om planerade underhåll. Sådan information finns tillgänglig vid inloggning till Tjänsten. Kunden är dock medveten om att BuhoBox kan komma att stänga av eller begränsa Tjänstens tillgänglighet utan föregående information.


2.6    BuhoBox kan tillfälligt blockera eller begränsa åtkomsten till Tjänsten eller del därav, inklusive dess tillgänglighet, om tillhandahållandet av Tjänsten medför en risk för mer än obetydlig skada för BuhoBox, Kunden eller någon annan kund till Tjänsten (t.ex. säkerhets- eller dataintrång, spridning av sabotageprogram, trojaner eller andra virus). BuhoBox ska informera Kunden så snart som möjligt om att åtkomsten till Tjänsten är begränsad. BuhoBox åtar sig att inte vidta mer långtgående åtgärder i detta avseende än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna.


2.7    BuhoBox kan när som helst, med beaktande av en dags varsel, stänga av Kundens eller Användares tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet vid otillbörlig, olaglig eller på annat sätt otillåten användning av Tjänsten. Kunden har varken rätt till återbetalning av erlagd Avgift eller nedsättning av Avgift om BuhoBox stänger av Tjänsten enligt denna punkt 2.6.


3. BUHOBOX SKYLDIGHETER


3.1    Under avtalstiden och med förbehåll för vad som sägs i dessa Användarvillkor, ska BuhoBox från och med Avtalad startdag tillhandahålla Kunden Tjänsten via Webbplatsen. Tjänsten tillhandahålls av BuhoBox genom Webbplatsen och omfattar inte arbete, utbildning, konsulttjänster eller liknande ”på plats” i Kundens lokaler (vilka dock kan vara föremål för en separat överenskommelse såsom Tilläggstjänst).


3.2    BuhoBox ska tillhandahålla dokumentation för användningen av Tjänsten för Användarna. Användardokumentationen ska vara avfattad på svenska.


3.3    BuhoBox ska fullgöra sina skyldigheter på ett professionellt sätt. Om inte annat följer av Avtalet, ska BuhoBox tillhandahålla Tjänsten i enlighet med de metoder och standarder som BuhoBox normalt tillämpar för aktuell Tjänst.


3.4    Under förutsättning att BuhoBox följer bestämmelserna i Personuppgiftsbiträdesavtalet, har BuhoBox har rätt att anlita en eller flera underleverantörer. BuhoBox är ansvarig för sådana underleverantörers arbete som om att det hade utförts av BuhoBox själv.


4. SUPPORT

Den teknisk support och utbildning av Kunder och Användare som ingår i Tjänsten anges i Avtalet.


5. ÄGANDERÄTT OCH UPPLÅTELSE


5.1    Mellan parterna ska följande gälla:

a) BuhoBox äger alla rättigheter, inklusive Immateriella rättigheter, till Tjänsten, all programvara och allt Innehåll som görs tillgängligt via Tjänsten (exklusive Kundens data),

b) Kunden innehar alla rättigheter, inklusive Immateriella rättigheter, till Kundens data, och

c) skapar Kunden nya frågor i Tjänsten, ska BuhoBox dels ha rätt att använda frågorna för egen del, dels ha rätt att låta BuhoBox andra kunder använda dessa inom ramen för användandet av BuhoBox tjänster och produkter.


5.2    Kunden ska omedelbart underrätta BuhoBox om tredje parts påstående om att Tjänsten kränker tredje parts rättigheter samt tillhandahålla all information som Kunden erhållit om påståendet. BuhoBox har rätt att på egen bekostnad försvara Kunden mot alla krav eller åtgärder avseende intrång i tredje mans rättigheter som framställts mot Kund på grund av att Tjänsten påstås kränka tredje parts rättigheter. BuhoBox ska i sådana fall även ha beslutanderätt över hur ett sådant krav eller åtgärd ska bemötas samt ensam ha rätt att förhandla avtal eller uppgörelse med tredje man för Kunds räkning.


6. KUNDENS OCH ANVÄNDARES SKYLDIGHETER


6.1    Kunden och Användare förbinder sig att följa BuhoBox anvisningar om hur Tjänsten ska nås och användas. Därutöver ska Kunden och Användaren endast använda Tjänsten i enlighet med tillämplig lag och god sed på internet.


6.2    Kunden och Användaren förbinder sig att inte dekompilera Tjänsten och inte heller på något annat sätt försöka avslöja källkoden för Tjänsten, samt att inte kopiera innehåll eller programvara som ingår i Tjänsten.


6.3    Kunden är ansvarig för alla Användares användning av Tjänsten.


6.4    Kunden ska omedelbart underrätta BuhoBox om Kundens misstanke om eller upptäckt av överträdelser av bestämmelserna i Avtalet.


6.5    Kunden är ensamt ansvarig för:

a) kommunikationen mellan Kunden och Webbplatsen,

b) utrustning och programvara som krävs för att komma åt och använda Tjänsten via Webbplatsen,

c) att Kundens data är fri från skadlig kod och på annat sätt inte kan skada eller störa BuhoBox system eller Tjänsten,

d) allt Innehåll som laddas ner till, överförs genom eller införs i Tjänsten av Användare, och

e) Kundens och Användares inloggningsinformation, säkerhetsmetoder och annan information som tillhandahålls av BuhoBox för att nå Tjänsten, hanteras konfidentiellt i enlighet med BuhoBox instruktioner.


6.6    Kunden och Användare får vid användandet av Tjänsten inte framställa, överföra, skicka, lagra, ladda upp/ned, publicera eller tillgängliggöra Innehåll som:

a) kan framstå som stötande, nedsättande, hotande eller kränkande mot någon annan,

b) innebär intrång i annans tillkommande rättigheter,

c) är ägnat att uppmana till eller understödja brott eller otillbörligt beteende, eller

d) kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom såsom exempelvis, men inte uteslutande, Information som innehåller virus, trojanska hästar eller andra liknande program.


6.7    BuhoBox har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort Information från Tjänsten som strider mot punkt 6.6 ovan.


6.8    BuhoBox ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data, förlorad kommunikation eller annan förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av att Kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna punkt 6.         


7. KUNDENS DATA OCH ANVÄNDARDATA 


7.1    I förhållandet mellan Kunden och BuhoBox ska Kunden anses vara ägare av Kundens data. Kunden ger därför BuhoBox en global, icke-exklusiv licens att använda Kundens data för att BuhoBox ska kunna tillhandahålla Kunden Tjänsten enligt Avtalet.


7.2    Kunden har möjlighet att göra utdrag från Kundens data genom Tjänsten när som helst. Om inte annat anges i Avtalet, ska Kundens begäran till BuhoBox om att överföra Kundens data eller likande migrering av Kundens data till Kunden att betraktas som en Tilläggstjänst och debiteras därefter.


7.3    BuhoBox har rätt att själv eller genom tredje man använda Kundens data för marknadsförings- och forskningsändamål eller för att utveckla Tjänsten under förutsättning att Kundens data anonymiserats innan den behandlas.


7.4    Kunden är ansvarig för och ska hålla BuhoBox skadeslös om Kundens data kränker tredje parts rättigheter eller om Kundens data bryter mot Avtalet eller tillämplig lag.


7.5    BuhoBox erhåller genom dessa Användarvillkor en royaltyfri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sub-licensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta Användardata med de begränsningar som framgår av upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar en rätt för BuhoBox att på en aggregerad nivå använda Användardata i marknadsförings- och forskningssyften samt i syfte att utveckla BuhoBox tjänster och produkter. Härvid får endast anonymiserad data användas av BuhoBox i sådana syften.


8. ÄNDRING AV AVGIFT


8.1    BuhoBox förbehåller sig rätten att, med början från en ny Licensperiod, ändra Avgiften och andra avgifter enligt Avtalet.


8.2    Ändring av Avgift ska meddelas Kunden senast 60 dagar innan den nya Avgiften blir gällande. Vid mottagandet av sådant meddelande från BuhoBox, har Kunden rätt att säga upp Avtalet genom skriftligt meddelande till BuhoBox med 30 dagars varsel.


9. KONSEKVENSER AV SEN BETALNING

Om Kundens betalning av Avgiften och andra avgifter enligt Avtalet är försenad mer än 30 dagar och BuhoBox skriftligen begärt att Kunden ska betala det förfallna beloppet, har BuhoBox rätt att, oaktat vad som framgår av Avtalet i övrigt, helt eller delvis begränsa tillhandahållandet av Tjänsten till dess att Kunden har betalat alla förfallna återstående belopp.


10. KONFIDENTIELL INFORMATION


10.1  Part förbinder sig att inte, utan begränsning i tiden, för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid tillhandahållandet av Tjänsten.


10.2  Med “konfidentiell information” avses i Avtalet varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för:

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i Avtalet,

b) upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten, och

c) upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.


10.3  I fall som avses under c) ovan har dock part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt Avtalet.


10.4  Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, underleverantörer och styrelseledamöter hos part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.


10.5  Part förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:

a) innehållet i Avtalet, eller

b) information om förhandlingar, medling eller förlikning i anledning av Avtalet.


10.6  BuhoBox åtagande enligt denna bestämmelse gäller inte avseende sådan information som BuhoBox enligt myndighetsbeslut eller dom ålagts att utlämna.


11. ANSVAR FÖR TJÄNSTEN


11.1  BuhoBox tillhandahåller Tjänsten ”as is” och lämnar därmed inte några garantier beträffande Tjänstens innehåll, användbarhet, tillgänglighet, säkerhet, kvalitet eller funktion.


11.2  BuhoBox ansvarar inte för:

a) Kunds och/eller Användares nyttjande av Tjänsten,

b) innehållet på webbplatser till vilka länkar i Tjänsten leder, eller

c) förluster, skador eller utgifter som kan uppkomma i samband med, eller som resultat av, nyttjande av Tjänsten eller webbplatser som Tjänsten länkar till eller informerar om eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftsstörningar.


11.3  Om tredje man riktar ersättningskrav mot BuhoBox till följd av Kundens och/eller Användares användning av Tjänsten, ska Kunden hålla BuhoBox skadeslös.


12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas eller lagras genom användandet av Tjänsten. I relation till sådana personuppgifter och till Kunden, har BuhoBox ett ansvar som personuppgiftsbiträde vilket framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet som tecknas separat.


13. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING


13.1  Avtalet träder ikraft på Giltighetsdagen och gäller tills det sägs upp i enlighet med dessa Användarvillkor.


13.2  Såvida parterna inte enas om annat, kan endera parten säga upp Avtalet senast 45 dagar innan innevarande Licensperiod löper ut. I annat fall förlängs Avtalet varje gång med avtalad Licensperiod. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen.


13.3  Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

  1. den andra parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse – där sådan är möjlig – inom 30 dagar från mottagande av uppmaning härom, eller
  2. den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kommer på obestånd.


14. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE


14.1  Vid uppsägning av Avtalet har BuhoBox rätt till ersättning enligt Avtalet för Tjänsten och Tilläggstjänster som tillhandahålls enligt Avtalet fram till den dag då Avtalet upphör.


14.2  Vid Avtalets upphörande ska, såvida annat inte krävs enligt Personuppgiftsbiträdesavtalet eller lag, BuhoBox förstöra alla Kundens data som lagras i Tjänsten och i BuhoBox lokaler.


14.3  Kunden är ansvarig för att se till att utdrag från Kundens data och annan migrering av Kundens data från Tjänsten som Kunden vill göra utförs innan Avtalet löper ut.


15. ÖVERLÅTELSE 

Ingendera parter får överlåta Avtalet eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som framgår av Avtalet utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten.


16. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.


17. MEDDELANDEN


17.1  Reklamation, uppsägning, ändring och andra meddelanden avseende Avtalets tillämpning eller Tjänstens tillhandahållande ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till den adress respektive part senast meddelat den andra parten.


17.2  Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren,

b) om avsänt med rekommenderat brev: fem dagar efter avlämnande för postbefordran, och

c) om avsänt med e-post: vid avsändarens mottagande av bekräftat mottagande av meddelandet, alternativt automatisk mottagandekvittens.


17.3  Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.


18. FORCE MAJEURE


18.1  Part är befriad från underlåtenhet att fullfölja sina prestationer enligt Avtalet om underlåtenheten beror på omständigheter som ligger utanför partens rimliga kontroll och som part inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för Avtalets ingående, såsom men inte begränsat till tvist under tillämplig arbetsrätt, brand, epidemi, pandemi, naturkatastrof, förändringar i lag, statliga åtgärder och/eller underlåtenhet eller försening av tjänster som tillhandahålls av en underleverantör på grund av en omständighet som anges häri.


18.2  Part som får kännedom om att denne är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet enligt punkt 18.1, ska omedelbart skriftligen underrätta den andra parten därom. Om fullgörandet av parts skyldigheter enligt Avtalet i väsentliga avseenden förhindras under en period som överstiger fyra veckor på grund av en omständighet som anges häri, ska endera parten ha rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan.


19. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING


19.1  På Avtalet ska svensk rätt tillämpas.


19.2  Uppkommer tvist mellan parterna eller mellan BuhoBox och Användaren i anledning av Avtalet ska tvisten i första hand lösas genom förhandlingar mellan de berörda parterna. Lyckas inte detta ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med Värmlands tingsrätt som första instans, såvida inte något annat särskilt har avtalats.