ANVÄNDARVILLKOR


Användarvillkoren reglerar användningen av de produkter, tjänster och teknologier som INEQ solutions AB, 559205-1204, (”BuhuBox”) tillhandahåller Kunden. Kunden och BuhoBox benämns nedan gemensamt som ”parter” och var för sig som ”part”.

 

Användarvillkoren utgör en del av Avtalet som anses träda i kraft på Giltighetsdagen.1. DEFINITIONER


Utöver de termer som definieras i Huvudavtalet ska följande termer, när de används med inledande versal, ha de betydelser som framgår nedan:”Immateriella rättigheter”: patenträttigheter, upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter, know-how och all annan äganderätt som erkänns i någon jurisdiktion, inklusive registreringar, ansökningar, förnyelser och förlängningar därav. ”Innehåll” betyder text, grafiskt och auditivt innehåll (som kan innehålla information, text, data, foton, bilder, grafik, ljud, video eller annat innehåll).”Kundens data” avser all data (inklusive personuppgifter), information, text, dokument och annat material som tillhandahållits BuhoBox av, eller på uppdrag av, Kunden eller som BuhoBox samlar in från, bearbetar eller lagrar för Kundens räkning i samband utförande av Tjänster enligt Avtalet.“Webbplatsen ” avser webbplats vars startsida nås via webbadressen buhobox.se.2. TJÄNSTEN (omfattning, start, uppdateringar, avstängning)


2.1    Tjänsten omfattar de antal licenser, Användare eller annat sådant användningsområde som anges i Huvudavtalet.


2.2    Det är BuhoBox:s ansvar att Tjänsten är tillgängliga för Kunden från och med Avtalad startdag. Tjänsten ska anses vara tillgängliga för Kunden när BuhoBox har tillhandahållit de instruktioner och inloggningsuppgifter som krävs för att Kunden ska kunna börja använda Tjänsten.


2.3    BuhoBox har rätt att utföra uppdateringar, modifieringar, förbättringar och andra åtgärder (gemensamt ”Uppdateringar”) av Tjänsten från tid till annan efter eget gottfinnande, vilka kan påverka Tjänstens tillgänglighet om det är påkallat av tekniska underhålls-, drifts- eller säkerhetsskäl. BuhoBox ska utföra sådana Uppdateringar skyndsamt och på ett sätt som så långt som möjligt begränsar störningar hos Kunden. Hänvisningar i Avtalet till Tjänsten ska anses omfatta alla Uppdateringar, när så är tillämpligt.


2.4    BuhoBox kan tillfälligt blockera eller begränsa åtkomsten till alla eller någon del av Tjänsten, inklusive dess tillgänglighet, i händelse av att tillhandahållandet av Tjänsten medför en risk för mer än obetydlig skada för BuhoBox, Kunden eller någon annan kund till Tjänsten (t.ex. säkerhets- eller dataintrång, spridning av sabotageprogram, trojaner eller andra virus). Kunden ska informeras så snart som möjligt om att åtkomsten till Tjänsten är begränsad. BuhoBox åtar sig att inte vidta mer långtgående åtgärder i detta avseende än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna.


2.5    BuhoBox kan stänga av Kundens eller en Användares tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet när som helst för otillbörligt, olagligt eller på annat sätt bedräglig användning av Tjänsten med en dags varsel efter skriftligt meddelande från BuhoBox.3. BUHOBOX:s SKYLDIGHETER


3.1    Under avtalstiden och med förbehåll för vad som sägs i dessa Användarvillkor, ska BuhoBox från och med Avtalad startdag tillhandahålla Kunden Tjänsten via Webbplatsen. Tjänsten tillhandahålls av BuhoBox genom Webbplatsen och omfattar inte arbete, utbildning, konsulttjänster eller liknande ”på plats” i Kundens lokaler (vilka dock kan vara föremål för en separat överenskommelse såsom Tilläggstjänst).


3.2    BuhoBox ska tillhandahålla dokumentation för användningen av Tjänsten för Användarna. Användardokumentationen ska vara avfattad på svenska.


3.3    BuhoBox ska fullgöra sina skyldigheter på ett professionellt sätt. Om inte annat följer av Avtalet, ska Tjänsten utföras i enlighet med de metoder och standarder som BuhoBox normalt tillämpar för aktuell Tjänst.


3.4    BuhoBox har rätt att, förutsatt att BuhoBox följer bestämmelserna om personuppgifter i Personuppgiftsbiträdesavtalet och i övrigt uppfyller Avtalet, anlita en underleverantör för att utföra Tjänsten eller andra skyldigheter enligt Avtalet. BuhoBox är ansvarig för sådan underleverantörs arbete som om att det hade utförts av BuhoBox själv.4. SUPPORT


Den teknisk support och utbildning av Kunder och Användare som ingår i Tjänsten anges i Avtalet.5. ÄGANDERÄTT OCH UPPLÅTELSE


5.1    Mellan parterna ska följande gälla:


 1. BuhoBox äger alla rättigheter, inklusive Immateriella rättigheter, till Tjänsten, all programvara och allt Innehåll som görs tillgängligt via Tjänsten (exklusive Kundens data);
 2. Kunden innehar alla rättigheter, inklusive Immateriella rättigheter, till Kunddata; och
 3. skapar Kunden nya frågor i Tjänsten, ska BuhoBox dels ha rätt att använda dessa för egen del, dels har rätt att låta andra kunder använda dessa.


5.2    Under Licensperioden beviljar BuhoBox Kunden en icke-exklusiv licens att använda Tjänsten, liksom all tillhörande dokumentation, uteslutande för den egna verksamheten, med förbehåll för de begränsningar som anges i Avtalet. Kunden har rätt att låta Kundens konsulter, inklusive inhyrd personal, använda Tjänsten för Kundens räkning.


5.3    BuhoBox åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden mot alla krav eller åtgärder avseende intrång i tredje mans rättigheter som framställts mot Kund på grund av att Tjänsten påstås kränka tredje parts rättigheter. BuhoBox:s skyldighet enligt denna punkt gäller endast om Kunden skriftligen har anmält ett sådant krav eller åtgärd inom skälig tid och BuhoBox ensam har beslutanderätt över hur ett sådant krav eller åtgärd ska bemötas samt ensam har rätt att förhandla avtal eller uppgörelse.

 


6. KUNDENS SKYLDIGHETER


6.1    Kunden förbinder sig att följa BuhoBox rimliga anvisningar om hur Tjänsten ska nås och användas.


6.2    Kunden bekräftar att Kunden inte kommer att dekompilera Tjänsten och inte heller på något annat sätt försöka avslöja källkoden för Tjänsten. Kunden förbinder sig att inte kopiera innehåll eller programvara som ingår i Tjänsten eller låta någon annan än Användare auktoriserad enligt punkt 6.3 nedan använda Tjänsten.


6.3    Kunden ansvarar för att säkerställa att Kunden endast tillhandahåller tillgång till Tjänsten till sådana personer som har ett behov av att veta/behöver tillgång till Tjänsten. Om en person inte längre är behörig att använda Tjänsten för Kundens räkning, ska Kunden omedelbart tillse att vederbörande tas bort som Användare.


6.4    Kunden är ansvarig för alla Användares användning av Tjänsten.


6.5    Kunden ska omedelbart underrätta BuhoBox om Kunden upptäckt eventuella överträdelser eller försök till överträdelser som kan påverka Tjänsten.


6.6    Kunden är ensam ansvarig för:


 1. kommunikationen mellan Kunden och Webbplatsen;
 2. utrustning och programvara som krävs för att komma åt och använda Tjänsten via Webbplatsen;
 3. att Kundens data är fri från skadlig kod och på annat sätt inte kan skada eller störa BuhoBox system eller Tjänsten; samt
 4. Kundens inloggningsinformation, säkerhetsmetoder och annan information som tillhandahålls av BuhoBox för att nå Tjänsten, hanteras konfidentiellt i enlighet med BuhoBox instruktioner.


6.7    BuhoBox ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data, förlorad kommunikation eller annan förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av att Kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna paragraf 6.7. KUNDENS DATA


7.1    I förhållandet mellan Kunden och BuhoBox ska Kunden anses vara ägare av Kundens data. Under avtalstiden ger Kunden därför BuhoBox en global, icke-exklusiv licens att använda Kundens data enbart för alla rimliga och nödvändiga syften som krävs för att BuhoBox ska kunna tillhandahålla Kunden Tjänsten enligt Avtalet.


7.2    Kunden ska ha möjlighet att göra utdrag från Kundens data genom Tjänsten när som helst. Om inte annat anges i Avtalet, ska Kundens begäran till BuhoBox om att överföra Kundens data eller likande migrering av Kundens data till Kunden att betraktas som en Tilläggstjänst och debiteras därefter.


7.3    BuhoBox har rätt att själv eller genom tredje man använda Kundens data för forskningsändamål eller för att utveckla Tjänsten under förutsättning att all sådan Kundens data anonymiserats innan den behandlas.


7.4    Kunden är ansvarig för och ska hålla BuhoBox skadeslös om Kundens data kränker tredje parts rättigheter eller om Kundens data bryter mot Användarvillkoren i detta Avtal eller tillämplig lag.8. ÄNDRING AV AVGIFT


8.1    BuhoBox förbehåller sig rätten att, med början från en ny Licensperiod, ändra Avgiften och andra avgifter enligt Avtalet.

 

8.2    Sådana ändringar ska meddelas Kunden senast 60 dagar innan de nya avgifterna träder i kraft. Vid mottagandet av sådant meddelande från BuhoBox, har Kunden rätt att säga upp Avtalet genom skriftligt meddelande till BuhoBox med 30 dagars varsel.9. KONSEKVENSER AV FÖR SEN BETALNING 


Om Kundens betalning är försenad mer än 30 dagar och BuhoBox skriftligen begärt att Kunden ska betala det förfallna beloppet med hänvisning till denna punkt, har BuhoBox rätt att, oaktat vad som framgår av Avtalet i övrigt, begränsa tillhandahållandet av Tjänsten till dess att Kunden har betalat alla förfallna återstående belopp.10. KONFIDENTIELL INFORMATION 


10.1  Part förbinder sig att inte, utan begränsning i tiden, för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid tillhandahållandet av Tjänsten.


10.2  Med “konfidentiell information” avses i Avtalet varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för:


 1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i Avtalet,
 2. upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten,
 3. upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.


10.3  I fall som avses under c) ovan har dock part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt Avtalet.


10.4  Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, underleverantörer och styrelseledamöter hos part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.


10.5  Part förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:


 1. innehållet i Avtalet eller skiljedom i anledning av detta; eller
 2. information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet.


10.6  BuhoBox:s åtagande enligt denna bestämmelse gäller inte avseende sådan information som BuhoBox enligt myndighetsbeslut ålagts att utlämna.11. ANSVAR FÖR TJÄNSTEN 


11.1  I händelse av ett fel i eller begränsad tillgång till Tjänsten eller utebliven leverans av överenskomna servicenivåer, ska BuhoBox om möjligt åtgärda detta fel med den skyndsamhet som kan ställas utifrån omständigheterna.


11.2  Om inget annat anges i Avtalet, ska BuhoBox:s ansvar för utebliven leverans av överenskomna servicenivåer eller fel inte omfatta fel eller andra defekter som orsakats av:


 1. Omständigheter som Kunden är ansvarig för enligt Avtalet;
 2. Omständigheter som ligger utanför BuhoBox:s ansvarsområde för Tjänsten, eller
 3. Ett virus eller annan säkerhetsstörning, förutsatt att BuhoBox har implementerat säkerhetsåtgärder i enlighet med överenskomna krav eller, i avsaknad av sådana krav, i enlighet med vad som kan förväntas av en leverantör i branschen.


11.3  Om felet eller uteblivandet av överenskomna servicenivåer beror på BuhoBox:s vårdslöshet, är BuhoBox skadeståndsansvarig enligt gällande lag, med de ansvarsbegränsningar som framgår Avtalet


.11.4  BuhoBox är endast ansvarig för fel i samband med Tjänsten eller utebliven leverans av överenskomna servicenivåer om Kunden har reklamerat felet till BuhoBox inom skälig tid efter att Kunden upptäckt felet. Sådan reklamation ska innehålla en tydlig beskrivning av hur felet yttrar sig och hur det påverkar Kunden. Kunden får endast framställa krav enligt denna paragraf 11, om Kunden skriftligen har reklamerat felet till BuhoBox senast 90 dagar efter det att Kunden blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om grunderna för ett sådant krav.12. ANSVARSBEGRÄNSNING 


Utöver vad som anges i bestämmelsen om befrielsegrunder är BuhoBox:s ansvar begränsat enligt följande:


 1. BuhoBox skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas BuhoBox till last, begränsat till tio gånger det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) gällde vid tidpunkten när kontraktsbrottet gjordes gällande.
 2. BuhoBox:s skadeståndsansvar för Kundens förlust av data är begränsat till fem gånger det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) gällde vid tidpunkten när förlust av data gjordes gällande.13. SERVICENIVÅER 


13.1  Tillhandahållande av Tjänsten sker via en eller flera molnbaserade tjänster som levereras av BuhoBox hostingleverantörer. BuhoBox förbehåller sig rätten till att under Licensperioden utföra service, rätta eventuella fel, genomföra uppgraderingar och uppdateringar i Tjänsten. Information om kommande arbete som kan påverka Kundens tillgång till Tjänsten finns tillgänglig vid inloggning till Tjänsten. Aviserat arbete enligt denna punkt ska inte anses som nedtid enligt punkt 13.2 nedan.


13.2  BuhoBox åtar sig att upprätthålla en upptid på 99,5 procent mätt som ett genomsnitt under en kalendermånad. Driftgarantin gäller inte nedtid som beror på omständigheter förorsakade av Kunden eller force majeure-händelse.


13.3  Om tillgängligheten är lägre än Driftgarantin enligt punkt 7.2 har Kunden rätt till prisavdrag motsvarande uppkommen skada, dock maximalt ett belopp motsvarande Avgiften för tolv månader.14. INTRÅNG I ANNANS RÄTT


14.1  BuhoBox har samtliga rättigheter till Tjänsten och tillhörande programvara, i den utsträckning sådan rätt inte tillhör BuhoBox:s licensgivare eller använder open source-programvaror.


14.2  Om Kundens användande av Tjänsten enligt ovan gör intrång i rätt tillhörande tredje man, ska BuhoBox utföra sådan ändring av Tjänsten eller anskaffa sådana rättigheter som krävs för fortsatt användande av Tjänsten utan intrång i annans rätt. Om så inte är möjligt eller skulle innebära att BuhoBox tillhandahållande av Tjänsten försvåras, får part säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid.15. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 


Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas eller lagras genom användandet av Tjänsten. I relation till sådana personuppgifter och till Kunden, har BuhoBox ett ansvar som personuppgiftsbiträde vilket framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet som tecknas separat.

 


16. LÖPTID OCH UPPSÄGNING 


16.1  Avtalet träder ikraft på Giltighetsdagen och gäller tills det sägs upp i enlighet med punkt 16.2 nedan. Perioden från och med Avtalad startdag till dess att Avtalet sägs upp benämns ”Avtalets giltighetstid”.


16.2  Såvida parterna inte enas om annat, kan endera parten säga upp Avtalet senast 45 dagar innan innevarande Licensperiod löper ut. I annat fall förlängs Avtalet varje gång med avtalad Licensperiod. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen.17. PARTS KONTRAKTSBROTT 


17.1  Bryter part mot bestämmelse i Avtalet och inte vidtar rättelse inom 14 dagar från den andra partens reklamation, ska avtalsbrytande parten ersätta den andra parten avseende styrkt skada.


17.2  Avtalsbrytande part ska dock i första hand vidta rättelse efter erhållen reklamation. Sådan reklamation ska ske utan dröjsmål samt innehålla detaljerade upplysningar om hur kontraktsbrottet yttrat sig.


17.3  Vid felaktig reklamation ska den reklammarande parten utge skälig ersättning till den andra parten för utfört arbete och andra kostnader.18. INSOLVENS 


18.1  Part har rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kommer på obestånd.


18.2  Oavsett om Avtalet sägs upp eller inte, ska part gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra partens obestånd.19. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE 


19.1  Vid BuhoBox uppsägning av Avtalet i enlighet med punkt 2.5 ovan och vid uppsägning av Avtalet enligt 17.2 ovan, har BuhoBox rätt till ersättning enligt Avtalet för Tjänster och Tilläggstjänster som tillhandahålls enligt Avtalet fram till den dag då Avtalet upphör.


19.2  Vid Avtalets upphörande ska, såvida annat inte krävs enligt Personuppgiftsbiträdesavtalet eller lag, BuhoBox förstöra alla Kundens data som lagras i Tjänsten och i BuhoBox:s lokaler.


19.3  Kunden är ansvarig för att se till att utdrag från Kundens data och annan migrering av Kundens data från de Tjänster som Kunden vill göra utförs innan Avtalet löper ut.20. ÖVERLÅTELSE 


Ingendera parter får överlåta Avtalet eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som framgår av Avtalet utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten.21. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG


Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.22. MEDDELANDEN 


22.1  Reklamation, uppsägning, ändring och andra meddelanden avseende Avtalets tillämpning eller Tjänstens tillhandahållande ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parternas respektive kontaktperson, enligt i ingressen angivna eller senare ändrade adresser.


22.2  Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:


 1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren,
 2. om avsänt med rekommenderat brev: fem dagar efter avlämnande för postbefordran och
 3. om avsänt med e-post: vid mottagande, då meddelandet nått mottagarens angivna adress.
  • Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.23. FORCE MAJEURE 


23.1  Om endera parten helt eller delvis är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet och det beror på omständigheter som ligger utanför partens rimliga kontroll, såsom men inte begränsat till, tvist under tillämplig arbetsrätt, brand, naturkatastrof, förändringar i lag, statliga åtgärder och/eller underlåtenhet eller försening av tjänster som tillhandahålls av en underleverantör på grund av en omständighet som anges häri, så ska detta utgöra en grund för lättnader som resulterar i en förlängning av tidsfristen för utförande och befrielse från skadestånd och annan kompensation.


23.2  Part som får kännedom om att denne är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet enligt punkt 24, ska omedelbart underrätta den andra parten om det inträffade skriftligen. Om fullgörandet av en parts skyldigheter enligt Avtalet i väsentliga avseenden förhindras under en period som överstiger två veckor på grund av en omständighet som anges häri, ska endera parten ha rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan.24. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSTNING


24.1  På Avtalet ska svensk rätt tillämpas.


24.2  Uppkommer tvist mellan parterna i anledning av Avtalet ska parterna genom direkta förhandlingar försöka lösa tvisten i fråga. Lyckas inte detta ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.