Sociogram

BuhoBox Sociogram - en social kartläggning på gruppnivå


Samhörighet, goda relationer och gemenskap är de viktigaste faktorerna för lärande och psykisk hälsa. Buhobox Sociogram är ett digitaliserad verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Genom att varje elev i en klass eller grupp besvarar en eller fler frågor från frågebatteriet baseras sociogrammet på gruppmedlemmarnas egna upplevelser. 


Sociogrammet visualiseras som ett nät av relationer som gör det lätt att se om någon elev befinner sig i utkanten eller i utanförskap. Man kan även se hur olika konstellationer ser ut och i vilken utsträckning som trygga relationer finns.

Bild på ett sociogram

Skapa tryggare elevgrupper


Goda relationer bidrar till ett gott skolklimat, bättre studiero och ett tryggare klassrum. Vi behöver därför upptäcka utanförskap i ett tidigare skede och vara medvetna och ta hänsyn till dynamiken i grupper redan vid skapandet av grupper och klasser.


Vi kan följa gruppers utveckling över tid vilket ger oss möjlighet att agera innan problemet uppstår.


Genom att eleverna själva får göra sina röster hörda säkrar vi att vi följer Barnkonventionen.


Systematiskt kvalitetsarbete


Att använda sociogram som en social kartläggning på gruppnivå ger er bra grund till det systematiska kvalitetsarbetet i er elevhälsa. Vi kan planera in när vi ska göra sociogram och dessa görs med fördel tillsammans med andra kartläggningar som exempelvis trygghet- och trivselenkät, trygghets- eller tillgänglighetsvandringar eller fokusgrupper i samband med arbetet med värdegrund och likabehandling. 


Ett sociogram kan användas

 • för att se gruppens struktur och gruppkonstellationer
 • för att upptäcka utanförskap i ett tidigt skede
 • för att upptäcka starka grupperingar
 • som grund inför beslut om insats
 • för att följa pågående arbete kring utsatta elever,

 • för att utvärdera insatser
 • inför klasskonferenser
 • vid klassbildningar​ 
 • för att sätta samman trygga kluster och  bygga en trygg klass.
 • när det har uppstått konflikter och kränkningar i en grupp
 • som en kartläggning i ert likabehandlingsarbeteKunskapsbaserat arbetssätt


Sociogram är en vedertagen metod som redan används i skolan idag för att mäta sociala relationer i grupp och utvecklades av den österrikisk-amerikanske socialpsykologen Jacob Moreno. Buhobox har utvecklat metoden vidare för att anpassa den till skolans aktuella uppdrag och kravet på det systematiska kvalitetsarbetet.


Vill ni lära er mer om hur ni kan arbeta med sociogram och göra goda analyser, gå vår utbildning "Sociogram 2.0". 

Boka en demovisning

Beställ

Skollicens finns i fyra olika storlekar och gäller för all skolpersonal på skolan från beställningsdatumet och ett år framåt.


Vänligen kontakta oss för mer information!