INTEGRITETSPOLICY

 

1. BAKGRUND OCH SYFTE

Den här policyn är framtagen för att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur INEQ solutions AB, 559205-1204 (”BuhoBox” eller ”vi”) behandlar personuppgifter i de fall vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. För behandling av personuppgifter inom ramen för användningen av tjänsten är vi personuppgiftsbiträden och behandlar dina personuppgifter på instruktion av den då personuppgiftsansvarige Kunden. BuhoBox värnar alltid om att dina personuppgifter ska behandlas med ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I denna integritetsskyddspolicy redogör vi för hur vi gör det. Policyn har följande innehåll:

 

 1. Bakgrund och syfte
 2. Hur får vi personuppgifter om dig?
 3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
 4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken laglig grund?
 5. Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?
 6. Var behandlar vi dina personuppgifter?
 7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 8. Google Analytics
 9. Sociala medier
 10. Dina rättigheter
 11. Hur skyddas dina personuppgifter?
 12. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss
 13. Uppdatering av integritetspolicyn
 14. Kontaktuppgifter

 

Har du några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

 

2. HUR FÅR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt, exempelvis när du använder våra produkter eller tjänster, kontaktar vår support eller bokar en demonstration av våra produkter och tjänster. Vi kan även samla in personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats.

 

I förekommande fall samlar vi även in personuppgifter från dig via e post, våra sociala medier, andra kommunikationskanaler eller i samband med företagsevenemang eller möten.

 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

 

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

 

Användare av våra produkter och/eller tjänster

Vi samlar in och lagrar följande information om dig som vi behöver för att bl.a. kunna kontakta dig och fullgöra våra åtaganden gentemot din arbetsgivare.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Avdelning, enhet, klass, verksamhetsområde, arbetsgrupp eller motsvarande funktionell beskrivning som visar vilken del av verksamheten du arbetar i.
 • Tjänstebeskrivning, yrkeskategori eller roll (eller motsvarande som anger typ av tjänst).
 • Uppgifter som du förmedlar till oss per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • IP-adress och information om din dator eller mobila enhet såsom, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Demografiska uppgifter, såsom kön, ålder och postnummer, samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.
 • Positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av inställningar i din webbläsare.
 • Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig).

 

Administratörer

Vi samlar in och lagrar följande information om dig som vi behöver för att bl.a. kunna kontakta dig och fullgöra våra åtaganden gentemot din arbetsgivare.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Din roll som administratör.
 • Uppgifter som du förmedlar till oss per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • IP-adress och information om din dator eller mobila enhet såsom, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du administrerar.
 • Positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av inställningar i din webbläsare.
 • Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som le-veransnotiser när vi kontaktar dig).

 

Potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners (samt representanter för dessa)

Vi kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till oss eller att du representerar ett sådant bolag. BuhoBox behöver dessa uppgifter för att bl.a. kunna kontakta dig och för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller bolaget som du representerar.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och arbetsgivare.

 

Besökare av vår webbplats

I samband med att du besöker vår webbplats samlar vi in följande information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår webbplats.

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning och geografisk position, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

 

4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH MED VILKEN LAGLIG GRUND?

I tabellerna nedan följer de ändamål som vi avser att behandla dina personuppgifter för samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling. 

 
 


 

5. TILL VILKA LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

 

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part. 

 6. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Detta innebär att vi som utgångspunkt sparar användares personuppgifter under tiden som du är användare samt 24 månader därefter. Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, såsom Facebook och LinkedIn, lagras meddelandet i tre månader. Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i sex månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina personuppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina personuppgifter i tre månader från det att du lämnade dem till oss.

 

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

 

För närmare information om hur länge vi lagrar specifika personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

 

8. GOOGLE ANALYTICS

När någon besöker våra webbplatser, såsom www.buhobox.se, använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att Google gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

 

9. SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive plattforms policy för information om behandling av personuppgifter. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat. Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten, vilket helt regleras av deras villkor. Observera att du genom att samtycka till publicering i sociala medier är införstådd med att publiceringen kan innebära överföring av uppgifter till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen (GDPR), vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att allvarlig brottslighet förhindras. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber dig att ha dessa risker i åtanke.   

 

10. DINA RÄTTIGHETER

 

10.1 Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

 

INEQ solutions AB

Tage Erlandergatan 4

652 20 Karlstad

 

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

 

10.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har även rätt att få komplettera ofullständiga uppgifter med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

 

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

 

10.3 Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

 

10.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

 

När begränsningen upphör ska du informeras.

 

10.5 Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

 

10.6 Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse (intresseavvägning) har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Om du invänder mot en behandling, får vi endast fortsätta att behandla personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

10.7 Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

 

11. HUR SKYDDAS SINA PERSONUPPGIFTER?

BuhoBox värnar om din integritet. BuhoBox arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

12. OM DU INTE LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS

Om du inte lämnar dina personuppgifter till BuhoBox kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller din arbetsgivare.

 

13. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

BuhoBox gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.buhobox.se.

 

14. KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

INEQ solutions AB

Tage Erlandergatan 4

652 20 Karlstad

E-post: info@buhobox.se

 

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på info@buhobox.se.

 

 

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-08-16.