BUHOBOX NYHETSBREV

Årgång 2022/ nr 2

EN SKOLSOCIAL VERKTYGSLÅDA

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.


Boka demovisning!

Kontakta oss på

info@buhobox.se

eller boka via formulär

www.buhobox.se

NYTT LÄSÅR!

Nu är läsåret 22/23 i full gång! Rutinerna har satt sig, nya grupper har lärt känna varandra och nu går vi in i en period av utvecklingssamtal och en första check på trygghet och trivseln på skolan. Elevhälsoarbete är något som ständigt pågår och det handlar om att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Under pandemin ställdes vi dock alla inför nya stora utmaningar och för skolan handlade det mycket om att ställa om till distansundervisning, se till att de elever som behövde stöd och anpassningar fick det samt arbeta med elevernas skolklimat, trivsel och skolanknytning. Men med helt andra förutsättningar. Hur gick det då? 

 

Enligt Skolverkets undersökning av pandemins påverkan elevhälsa och arbetsmiljö i grundskolan från 1 juli 2022 har elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande insatser varit svåra att genomföra. Många upplever samtidigt att behovet av att arbeta med elevernas mående ökat, framförallt på högstadiet. Hur kommer sig detta?

 

Om vi tittar på de psykosociala faktorerna har ju bland annat restriktionerna lett till att elevernas sociala kontakter utanför skolan har minskat. De har inte träffat vänner eller släkt i samma omfattning som innan och många har slutat med sina fritids- och idrottsaktiviteter. Detta har bidragit till en större social isolering. Lärare i undersökningen beskriver också att eleverna tappat en del av sina sociala förmågor och att det bidrar till att det bland annat lättare uppstår konflikter.  

 

Det har också varit svårt att genomföra utredningar i samma takt som tidigare, framförallt utredningar kopplade till elevfrånvaro. Samtidigt har antalet utredningar om frånvaro ökat i jämförelse med innan pandemin. Lärarna ser ett stort behov av närvarofrämjande insatser, bland annat genom sociala och gruppstärkande aktiviteter. Så vi behöver nu hantera efterdyningarna av pandemin på ett mer systemiskt sätt och vi behöver utveckla vårt elevhälsoarbete ytterligare! 


STUDIERO

Den 1 augusti kom nya bestämmelser i skollagen vad avser trygghet och studiero, systematiskt kvalitetsarbete och klagomålshantering. Det innebär att huvudmannens ansvar tydliggörs på varje skola hur de bedriver förebyggande arbete. Man definierar också vad som menas med studiero.


”Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen”


– Skollagen

Att till exempel begränsa intryck och att bygga på elevernas intresse för att skapa motivation är viktigt. Men utgår vi ifrån att vi lär oss i samspel med andra blir också relationerna i våra grupper ett måste att arbeta med för att skapa studiero!


Man förtydligar också huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Förutom planera, följa upp och utveckla utbildning ska huvudmannen analysera orsaker. Bra! Vi ska agera på orsakerna inte symtomen. Vi behöver då metoder, systematik, kunskapslyft och kollegialt lärande för att ro detta i hamn.


Buhobox är ett stöd för skolorna i deras elevhälsoarbete och skolutveckling!


NYTT! NY I SKOLAN

Vi lanserar webbutbildningen Ny i skolan! som riktar sig till de personer som arbetar som resurspersoner/stödpersoner/elevassistenter. Den rollen på skolan kan ofta upplevas mycket utmanade och ensam eftersom de arbetar med de eleverna som har störst behov och som behöver mest stöd på skolan. Dessa personer är mycket viktiga för skolans verksamhet. Vi behöver därför ge dom förförståelse och en grund att stå på för att ge dom de bästa förutsättningar att ta sig an sitt uppdrag.


Webbutbildningen innefattar bland annat

  • Barns utveckling
  • Kognitiva förmågor
  • Skolans uppdrag
  • Lågaffektivt bemötande
  • Förhållningssätt
  • Bildstöd


Gå in på Buhobox hemsida för att läsa mer!


VI SES PÅ SETT-MÄSSAN

Boka in 18-23 april 2023 i era kalendrar. Då befinner vi oss på SETT, mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet, på Kistamässan. Kom och hälsa på oss i vår monter!

Ska ni planera eller följa upp ert trygghetsarbete?  Kontakta oss så kan vi berätta hur Buhobox kan vara ett stöd för er!


Kontakta oss på info@buhobox.se eller fyll i detta formulär via denna länk

Detta har våra kunder sagt om Buhobox Sociogram!


”Väldigt bra överblick över svaren”

”Lätt att använda”

”Smidigt”

”Busenkelt”


Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy